Wentylatory
przemysłowe

Oferujemy wentylatory przemysłowe
charakteryzujące się dużą
wytrzymałością i niezawodnością
podczas pracy w najbardziej
trudnych warunkach.


Więcej na temat wentylatorów przemysłowych

Silniki
elektryczne

Jesteśmy dystrybutorem silników
elektrycznych renomowanych firm,
zapewniając szybką dostawę
w bardzo atrakcyjnych cenach.Więcej na temat silników elektrycznych

Części
maszyn

Nasza oferta obejmuje części
do wentylatorów w tym: wirniki,
wały, sprzęgła układy napędowe,
obudowy, wloty kolanowe,
aparaty kierownicze i inne.


Więcej na temat części maszyn

Wsparcie
techniczne

Zapewniamy pełne wsparcie
techniczne, w tym pomoc w doborze
odpowiedniego wentylatora spełniającego optymalnie
Państwa potrzeby.


Więcej na temat wsparcia technicznego

Ogólne Warunki Umów

zawieranych z Michałem Biczem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Budowy i Remontu Maszyn Motor-Went Michał Bicz
 1. Zastosowanie Ogólnych Warunków Umów
  1. Niniejsze ogólne warunki umów (OWU) stanowiące ogólne warunki umów w rozumieniu przepisu art. 384 kodeksu cywilnego znajdują zastosowanie do umów dotyczących sprzedaży i dostawy (dalej jako „Umowy”) towarów, zwanych dalej „Towarami”; dostarczanych przez Michała Bicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Budowy i Remontu Maszyn Motor-Went Michał Bicz (NIP 6811681913) (dalej jako „Dostawca”) nabywcom i odbiorcom (dalej jako „Odbiorcy”). Niniejsze OWU nie znajdują zastosowania do Umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
  2. Niniejsze OWU są przekazywane Odbiorcy jako integralna część oferty handlowej sporządzanej przez Dostawcę, przekazywane Odbiorcy w toku negocjacji zmierzających do zawarcia Umowy lub dołączane jako integralna część (załącznik) do Umów zawieranych poprzez podpisanie odrębnego dokumentu umowy. Za skuteczne przekazanie niniejszych OWU Odbiorcy uważane będzie również powiadomienie Odbiorcy o ich dostępności na stronie internetowej Dostawcy www.motor-went.pl.
  3. W przypadku gdy Odbiorca i Dostawca pozostają w stałych stosunkach gospodarczych, ale nie są związani stałą pisemną umową o współpracy, akceptacja niniejszych OWU przez Odbiorcę przy jednym zamówieniu oznacza jego zgodę na związanie nimi także w zakresie późniejszych zamówień.
  4. Jakiekolwiek odstępstwa od niniejszych OWU (w szczególności dotyczące cen, terminów, warunków technicznych) są skuteczne tylko, gdy wynikają z oferty Dostawcy stanowiącej ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego lub zostały w sposób wyraźny, z zachowaniem co najmniej formy dokumentowej, zaakceptowane przez strony Umowy.
  5. Jeżeli zachodzą rozbieżności pomiędzy niniejszymi OWU a wzorcem umowy ustalonym przez Odbiorcę, stosuje się wyłącznie niniejsze OWU.
  6. Niniejsze OWU obowiązują od dnia 01.01.2021 r.
 2. Zawarcie Umowy
  1. Jeżeli nie ustalono inaczej zawarcie Umowy następuje w wyniku potwierdzenia przez Dostawcę przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego przez Odbiorcę, zgodnego co do treści z wcześniejszą ofertą przekazaną Zamawiającemu przez Dostawcę, przygotowaną w oparciu o ewentualne wcześniejsze negocjacje stron. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji nie wymaga zachowania szczególnej formy. Jeżeli w ofercie Dostawcy wyraźnie wskazano, iż stanowi ona ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, do zawarcia Umowy dochodzi w wyniku przyjęcia tej oferty przez Odbiorcę.
  2. W razie zawarcia Umowy w wyniku przyjęcia oferty Dostawcy (stanowiącej ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego), Umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, w szczególności zamówienia złożonego przez Odbiorcę.
  3. O ile oferta Dostawcy nie stanowi inaczej, jej przyjęcie może nastąpić jedynie bez zastrzeżeń, w razie przyjęcia oferty (np. w drodze złożenia zamówienia) z zastrzeżeniem jakichkolwiek zmian lub uzupełnień, do zawarcia umowy wymagane jest potwierdzenie przez Dostawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
  4. Oświadczenia woli Odbiorcy prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy (współokreślające treść Umowy) wymagają, o ile nie uzgodniono inaczej, zachowania formy dokumentowej. Dostawca jest uprawniony do zażądania od Odbiorcy, w każdym czasie, przesłania oryginału dokumentu obejmującego oświadczenie Odbiorcy współokreślające treść Umowy lub do złożenia i przesłania oryginału pisemnego oświadczenia potwierdzającego fakt lub treść wiążącej Strony Umowy, a w razie nie otrzymania przedmiotowych dokumentów do wstrzymania się z wykonywaniem swoich zobowiązań wynikających z Umowy.
  5. Dostawca jest uprawniony do wstrzymania się z wykonywaniem swoich zobowiązań wynikających z Umowy do czasu wykazania przez Odbiorcę, dokumentem, umocowania do działania w imieniu Odbiorcy osób składających oświadczenia woli w jego imieniu, w szczególności w przypadku gdy Odbiorca przy zawarciu Umowy nie przedstawił aktualnego odpisu z rejestru albo zaświadczenia z ewidencji lub tych dokumentów i pełnomocnictwa w razie działania przez pełnomocnika.
  6. Oświadczenia woli Odbiorcy prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy (współokreślające treść Umowy) wysłane do Dostawcy faksem lub pocztą elektroniczną w dniu innym niż dzień roboczy lub po godzinie 15.00 dnia roboczego, uznaje się za złożone następnego dnia roboczego.
  7. Wszelkie zmiany Umowy, o ile inaczej nie uzgodniono, lub inaczej nie stanowią niniejsze OWU, wymagają zachowania formy dokumentowej.
  8. Zawierając Umowę Odbiorca zapewnia, iż jego stan majątkowy jest dobry (w szczególności zapłata ceny dostawy Towarów nie jest wątpliwa ze względu na jego stan majątkowy) – złożenie przez Odbiorcę oświadczenia woli prowadzącego bezpośrednio do zawarcia Umowy (współokreślające treść Umowy) jest równoznaczne ze złożeniem takiego zapewnienia.
  9. Złożenie przez Odbiorcę oświadczenia woli prowadzącego bezpośrednio do zawarcia Umowy (współokreślające treść Umowy) jest równoznaczne ze złożeniem przez Odbiorcę zapewnienia, iż ma on zagwarantowany dostęp do miejsca dostawy odpowiadającego postanowieniom Umowy, w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie czynności związanych z odbiorem i rozładunkiem Towarów.
  10. Dostawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia do realizacji zamówień, co do których Odbiorca powziął wątpliwość czy zostały złożone przez osobę uprawnioną do ich składania w imieniu Odbiorcy, w rozumieniu niniejszych OWU.
  11. O ile Umowa nie stanowi, w sposób wyraźny, inaczej, Dostawca będzie uprawniony do przyjęcia za wiążące także ustnych ustaleń Stron co do okoliczności, które powinny zostać zawarte w zamówieniach.
  12. Za osoby uprawnione do składania zamówień i dokonywania ustnych ustaleń, o których mowa w ust. 4 powyżej, będą uznawane w szczególności wszelkie osoby korzystające z firmowych adresów poczty elektronicznej Odbiorcy lub papieru firmowego Odbiorcy.
  13. Terminowe przekazanie Dostawcy prawidłowo wypełnionej szczegółowej specyfikacji technicznej Towaru (w przypadkach gdy specyfikacja taka jest, zgodnie z oświadczeniem Dostawcy, dla danego Towaru wymagana) jest warunkiem rozpoczęcia produkcji tego Towaru i dochowania terminu dostawy – w tym znaczeniu, że w razie nieterminowego przekazania specyfikacji Towarów Dostawca będzie uprawniony do odmowy wykonania dostawy tych Towarów lub do wstrzymania się z rozpoczęciem procesu produkcyjnego tych Towarów do czasu przekazania wymaganej specyfikacji, ze skutkiem w postaci przesunięcia terminu dostawy Towarów.
 3. Dostawa
  1. Jeżeli nie ustalono inaczej, wydanie Towarów ma miejsce w zakładzie Dostawcy z bezpłatnym załadunkiem – miejscem wydania Towarów jest zakład Dostawcy.
  2. Jeżeli ustalono, iż transport Towarów zapewnia Dostawca, o ile nie ustalono inaczej, miejscem wydania pozostaje zakład Dostawcy, a koszty transportu pokrywa Odbiorca (Dostawca organizuje transport na koszt i ryzyko Odbiorcy, a wydanie następuje z chwilą gdy Dostawca w celu dostarczenia Towarów na miejsce przeznaczenia powierza je przewoźnikowi).
  3. Przy transporcie zapewnianym przez Dostawcę, jeżeli nie ustalono rodzaju środka transportu, o jego wyborze decyduje Dostawca. Przy transporcie zapewnianym przez Dostawcę, jeżeli nie ustalono inaczej, dostawa dokonywana jest w jedno konkretne miejsce rozładunku Towarów.
  4. Dokonując odbioru Odbiorca powinien każdorazowo dokonać sprawdzenia ilości i oceny wizualnej dostarczanych Towarów, sprawdzenia dostaw pod względem prawidłowości kompletacji wymaganych dokumentów, ilości elementów oraz cech zewnętrznych elementów, a także do potwierdzenia prawidłowości dostawy na dokumencie WZ, poprzez jego podpisanie przez osobę upoważnioną w rozumieniu Umowy. Ze strony Dostawcy uprawnieni do podpisania WZ będą w szczególności pracownicy wydający Towary lub przewoźnik, a ze strony Odbiorcy w szczególności osoby dokonujące faktycznego przyjęcia Towarów w uzgodnionym miejscu dostawy lub rozładunku Towarów. Reklamacje dotyczące ilości Towarów, dla swej skuteczności muszą zostać zgłoszone Dostawcy najpóźniej w dniu następującym po dniu odbioru Towarów.
  5. Dostawca ma w każdym czasie prawo żądać przybicia na dokumencie WZ pieczęci firmowej Odbiorcy (lub pieczęci firmowej podmiotu dokonującego odbioru w imieniu lub na rzecz Odbiorcy). Dostawca ma prawo, w każdym czasie, żądać od Odbiorcy niezwłocznego wydania dodatkowego pisemnego potwierdzenia faktu i terminu dokonania dostawy Towarów.
  6. Dostawca ma prawo wstrzymać się z realizacją dostaw Towarów do czasu wypełnienia przez Odbiorcę jego zobowiązań w zakresie zapewnienia podpisów i pieczęci na dokumentach WZ dokumentujących poprzednie dostawy Towarów. Dostawca jest uprawniony do wstrzymania się z realizacją dostaw Towarów w razie opóźnienia Odbiorcy z wykonaniem zobowiązania do przekazania Dostawcy dodatkowego potwierdzenia faktu dokonania dostawy Towarów (o którym mowa w ust. 5 powyżej).
  7. Jeżeli nie ustalono inaczej uzgodnione konkretne terminy dostawy rozpoczynają bieg od dnia zawarcia Umowy.
  8. O ile nie uzgodniono inaczej lub co innego nie wynika z innych postanowień OWU, w przypadku gdy z oferty Dostawcy wynika, iż zobowiązanie do dostawy Towarów będzie wykonywał z pomocą osób trzecich lub powierzy wykonanie tego zobowiązania osobie trzeciej, termin dostawy może zostać skorygowany przez Dostawcę w przypadku opóźnienia w realizacji zobowiązania przez osobę trzecią, o czas tego opóźnienia, nie więcej jednak niż o czas określony w ofercie Dostawcy, a w razie gdy oferta Dostawcy nie zawiera regulacji w tym zakresie, nie więcej niż o dwa tygodnie.
  9. W przypadku strajków i blokad zakładu Dostawcy lub zakładów pracujących dla Dostawcy, Dostawca nie jest związany terminami dostaw i nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za nieterminową dostawę Towarów. Dotyczy to również przerw w dostawie energii, zakłóceń w komunikacji, zarządzeń urzędowych oraz nieterminowej własnej dostawy (dostawy dokonywanej przez poddostawców Dostawcy), jeżeli okoliczności te były dla Dostawcy nieprzewidywalne w chwili zawarcia Umowy, oraz przypadków działania siły wyższej. W związku z zaistnieniem wyżej wymienionych okoliczności termin dostawy przedłuża się o czas przeszkody. Jeżeli dostawa stanie się, z powodu wymienionych wyżej okoliczności, niemożliwa, wówczas zobowiązanie do dostawy Towarów wygasa. Dostawca poinformuje Odbiorcę niezwłocznie o przekroczeniu terminu dostawy lub niemożności spełnienia świadczenia z wyżej wskazanych przyczyn.
  10. Z tytułu niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej dostawy Dostawca odpowiada wobec Odbiorcy w zakresie strat rzeczywistych, wyłącznie za winę umyślną lub rażące niedbalstwo. Odpowiedzialność Dostawcy za szkody powstałe w następstwie nieterminowej lub niezrealizowanej dostawy ograniczona jest do wysokości 30% wartości netto takiej dostawy.
 4. Opakowanie
  1. Jeżeli nie ustalono inaczej pakowanie Towarów wykonuje się na koszt Dostawcy w sposób zwyczajowo przyjęty w handlu, tak aby w normalnych warunkach transportu zapobiegać uszkodzeniom Towarów w drodze do ustalonego miejsca przeznaczenia.
 5. Warunki gwarancji dotyczącej Towarów produkowanych przez Dostawcę
  1. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na Towary produkowane przez Dostawcę. Termin gwarancji, o ile nie uzgodniono inaczej wynosi jeden rok od dnia wydania Towarów Odbiorcy albo osobie dokonującej odbioru w imieniu lub na rzecz Odbiorcy.
  2. Dostawca jako gwarant zobowiązany jest, z zachowaniem warunków określonych poniżej, według swego wyboru, do usunięcia wad fizycznych Towarów lub dostarczenia Towarów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w terminie gwarancji.
  3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Towarach, nie obejmuje w szczególności:
   • przejawów normalnego zużycia eksploatacyjnego,
   • wad powstałych w Towarach, co do których Odbiorca (lub podmiot działający na jego rzecz lub zlecenie) dokonał zmian konstrukcyjnych lub napraw we własnym zakresie,
   • wad powstałych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi dostarczonej przez Dostawcę,
   • wad powstałych w wyniku niewłaściwego transportu, montażu (w szczególności w razie naruszenia instrukcji montażu) lub składowania Towarów przez Odbiorcę lub podmiot działający na jego rzecz lub zlecenie,
   • wad powstałych w wyniku nienależytego wykorzystania Towarów, w szczególności wad powstałych wskutek udarów mechanicznych powstałych w miejscu użytkowania Towarów,
   • wad powstałych w wyniku niewłaściwego doboru Towarów do potrzeb i warunków, w szczególności powstałych w razie eksploatacji w warunkach środowiskowych niezgodnych z zaleceniami instrukcji obsługi,
   • wad powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub konserwacji Towarów,
   • wad Towarów, w odniesieniu do których Odbiorca (lub podmiot działający na jego rzecz lub zlecenie) dokonał zmian podzespołów lub elementów,
   • wad powstałych z przyczyn niezależnych od Dostawcy,
   • wad nie powodujących zmniejszenia wartości i użyteczności Towarów,
   • wad o których Odbiorca wiedział w chwili wydania mu Towarów.
  4. Jeżeli przedmiotem dostawy mają być Towary wytworzone według projektu dostarczonego przez Odbiorcę lub projektu przygotowanego przez Dostawcę na podstawie wskazań lub wytycznych Odbiorcy, wówczas niewielkie odstępstwa od projektu, które nie ograniczają przydatności Towarów ze względu na ich przeznaczenie, nie mogą być kwestionowane.
  5. Nie są traktowane jako wady i nie podlegają gwarancji dopuszczone przez aprobatę techniczną lub stosowne normy:
   • odstępstwa co do wymiarów i wyglądu Towarów,
   • odstępstwa co do innych właściwości Towarów.
  6. Warunkiem realizacji przez Odbiorcę uprawnień gwarancyjnych jest:
   • przedstawienie, w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się wady, w formie pisemnej, należycie uzasadnionego wniosku reklamacyjnego, zawierającego w szczególności opis ujawnionej wady, określenie daty jej ujawnienia się oraz sposobu używania Towarów, w tym sposobu ich zabudowania i osoby za to zabudowanie odpowiedzialnej,
   • dołączenie do wniosku reklamacyjnego dowodów na poparcie podnoszonych twierdzeń, kopii faktury zakupu Towarów i kopii załączonych do niej dokumentów oraz kopii protokołu rozruchu i montażu reklamowanego Towaru,
   • zapewnienie Dostawcy lub wskazanemu przez Dostawcę podmiotowi możliwości dokonania odpowiednich oględzin reklamowanych Towarów.
  7. Wnioski reklamacyjne, a także inne pisma w toku postępowania reklamacyjnego powinny być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u Odbiorcy i dostarczone na adres Dostawcy lub wskazanym w ofercie Dostawcy podmiotom.
  8. Odbiorca zobowiązany jest do zapewnienia sprawdzenia jakości Towarów przed ich zabudowaniem. W przypadku niedochowania powyższego obowiązku Dostawca nie ponosi kosztów związanych lub wywołanych odłączeniem Towarów.
  9. Dostawca udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamację po otrzymaniu prawidłowego wniosku reklamacyjnego wraz z załącznikami, w terminie 14 dni od dnia w którym dokona odpowiednich oględzin Towarów. Oględziny, o których mowa powinny zostać przeprowadzone w terminie 7 dni od dnia, w którym Odbiorca zapewnił Dostawcy lub wskazanemu przez Dostawcę podmiotowi możliwość ich przeprowadzenia. W razie stwierdzonej przez Dostawcę konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz przez niezależne podmioty, czas udzielenia odpowiedzi na reklamację ulega odpowiedniemu wydłużeniu.
  10. Dostawca może zażądać dostarczenie reklamowanego Towaru do siedziby Dostawcy na koszt i ryzyko Odbiorcy.
  11. W przypadku uwzględnienia gwarancji Dostawca bez zbędnej zwłoki przystąpi do realizacji jego zobowiązań stąd wynikających.
  12. Z uwagi na udzielaną gwarancję odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona.
  13. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn wyłączających odpowiedzialność gwarancyjną Dostawcy.
  14. W razie dokonania wymiany Towaru lub usunięcia wad Towaru, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem wad Towaru.
 6. Warunki gwarancji dotyczącej Towarów innych niż produkowane przez Dostawcę
  1. W przypadku sprzedaży przez Dostawcę Towarów innych niż produkowane przez Dostawcę, Dostawca przenosi na Odbiorcę uprawnienia z gwarancji na Towary udzielonej przez producenta Towarów.
  2. Z uwagi na przeniesienie uprawnień z gwarancji odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona.
  3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn wyłączających odpowiedzialność gwarancyjną producenta Towarów.
 7. Ceny Towarów i warunki płatności
  1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej obowiązują ceny z zakładu Dostawcy z załadunkiem. Ilekroć w niniejszych OWU jest mowa o cenie dostawy, rozumie się przez to także cenę sprzedaży. Wszystkie ceny podawane przez Dostawcę są cenami netto i należy je powiększyć o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku wyrażenia ceny w walucie innej niż PLN, przeliczenie ceny na PLN zostanie dokonane po kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT.
  2. Obowiązują wyłącznie rabaty, opusty lub skonta wyraźnie oferowane przez Dostawcę.
  3. Jeżeli nie uzgodniono inaczej należności wynikające z faktur Dostawcy płatne są gotówką w kasie Dostawcy, a w przypadku nabywania Towarów w systemie z odroczonym terminem płatności, w terminie 14 dni od daty ich wystawienia, w takim wypadku zapłatę uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Dostawcy.
  4. Możliwość nabywania przez Odbiorcę Towarów w systemie z odroczonym terminem płatności uzależniona jest od decyzji Dostawcy o ustanowieniu przez Dostawcę limitu tzw. kredytu kupieckiego dla Odbiorcy, zgodnie z obowiązującą wewnętrzną procedurą Dostawcy, lub od ustanowienia przez Odbiorcę zabezpieczenia zapłaty ceny za Towary, w szczególności w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, albo blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym Odbiorcy, co najmniej w wysokości zabezpieczającej zapłatę ceny z danej Umowy.
  5. Przez kredyt kupiecki, rozumie się nie odroczenie terminu płatności wierzytelności do kwoty limitu tego kredytu, ale dopuszczalny limit wysokości wszystkich zobowiązań pieniężnych (niezależnie od ich wymagalności) Odbiorcy względem Dostawcy. Dostawca będzie uprawniony do wstrzymania się z wykonaniem swych świadczeń względem Odbiorcy, w szczególności z przyjmowaniem i akceptacją zamówień, z wytwarzaniem Towarów zamówionych i z realizacją dostaw, w zakresie w jakim prowadziłoby to do przekroczenia limitu kredytu kupieckiego albo uzależnić realizację tych świadczeń od udzielenia dodatkowego zabezpieczenia.
  6. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących w ocenie Dostawcy na pogorszenie sytuacji finansowej Odbiorcy Dostawca będzie uprawniony do anulowania lub zmniejszenia wysokości ustanowionego uprzednio na rzecz Odbiorcy limitu kredytu kupieckiego; za okoliczności takie w szczególności uważa się:
   • opóźnienie Odbiorcy w płatnościach należnych Dostawcy,
   • wszczęcie w stosunku do Odbiorcy postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub postępowania restrukturyzacyjnego.
  7. Celem korzystania z systemu nabywania Towarów z odroczonym terminem płatności, Odbiorca zobowiązany jest w szczególności do przekazania Dostawcy, na jego żądanie:
   • zaświadczenia o braku zaległości podatkowych Odbiorcy wydanego przez właściwy Urząd Skarbowy, jak również zaświadczenia o braku zaległości Odbiorcy z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego wydanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dokumenty nie starsze niż 2 miesiące),
   • oświadczenia o numerze PESEL (dotyczy osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą lub działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej).
 8. Odpowiedzialność
  1. Odsetki za czas opóźnienia w płatności Dostawca uprawniony jest naliczać w wysokości odsetek ustawowych maksymalnych w rozumieniu kodeksu cywilnego. Nie wyklucza to dochodzenia innych roszczeń na zasadach ogólnych. Odbiorca w każdym przypadku opóźnienia w wykonywaniu jego zobowiązań względem Dostawcy zobowiązany jest do zwrotu, tytułem odszkodowania poniesionych przez Dostawcę kosztów dochodzenia swych wierzytelności, w tym kosztów wezwań do spełnienia świadczenia oraz kosztów ekspertyz i opinii, chyba że nie były one uzasadnione.
  2. W przypadku opóźnienia Odbiorcy z płatnościami Dostawca może w szczególności, według swego wyboru, wstrzymać się z wykonaniem swych świadczeń wobec Odbiorcy, w tym z realizacją dostaw, albo uzależnić ich spełnienie od zapłaty zaliczki, uznania długu, w tym potwierdzenia salda, lub od udzielenia zabezpieczenia. Ponadto Dostawca może żądać od Odbiorcy zapłaty odszkodowania z powodu niespełnienia świadczenia lub też, po bezskutecznym wezwaniu do jego spełnienia, od Umowy odstąpić, albo rozwiązać ją bez zachowania terminu wypowiedzenia.
  3. W przypadku, gdyby Odbiorca posiadał względem Dostawcy kilka długów pieniężnych, wyłącznie Dostawca decyduje o sposobie zaliczenia płatności dokonanych przez Odbiorcę. Odbiorca nie jest uprawniony do wstrzymania płatności lub odmowy ich dokonania z tytułu jakichkolwiek roszczeń nawet, jeżeli roszczenia te wynikają ze zgłoszonych wad. Odbiorca nie może potrącać przysługujących mu wierzytelności z wierzytelnościami Dostawcy, chyba że są one według pisemnych oświadczeń stron bezsporne, lub też stwierdzone prawomocnymi orzeczeniami sądów.
  4. Z zastrzeżeniem inaczej brzmiących wyraźnych postanowień niniejszych OWU odpowiedzialność Dostawcy w stosunku do Odbiorcy za utracone korzyści, straty kontraktowe i wszelkie szkody następcze jest wyłączona.
  5. W razie przekraczającego 3 dni opóźnienia w odbiorze Towarów Dostawca będzie uprawiony do naliczania Odbiorcy zaliczalnej (zaliczanej na poczet odszkodowania) kary umownej w wysokości 0,5% ceny netto Towarów, których dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia w ich odbiorze (począwszy od pierwszego dnia opóźnienia). W przypadku gdy opóźnienie w odbiorze Towarów przekroczy 10 dni, konkretny dzienny termin odbioru tych Towarów powinien zostać uzgodniony z Dostawcą z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
  6. W przypadku gdy opóźnienie w odbiorze Towarów przekroczy 14 dni Dostawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 6 miesięcy od dnia zaistnienia podstawy odstąpienia.
  7. W przypadku gdy opóźnienie w zapłacie jakiejkolwiek wierzytelności Dostawcy względem Odbiorcy o zapłatę ceny dostawy Towarów, przekroczy 15 dni, wszelkie wierzytelności Dostawcy względem Odbiorcy o zapłatę ceny dostawy Towarów jeszcze niewymagalne stają się natychmiast wymagalne.
  8. Odbiorca zobowiązany jest zwolnić Dostawcę z obowiązku spełnienia wszelkich świadczeń wobec producentów Towarów sprzedawanych przez Dostawcę, do których Dostawca zostanie zobowiązany w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Odbiorcę jego zobowiązań umownych wobec Dostawcy.
 9. Miejsce wykonania Umowy i właściwość sądu
  1. O ile w sposób wyraźny nie ustalono inaczej, miejscem spełnienia świadczenia zarówno Dostawcy jak i Odbiorcy jest siedziba Dostawcy.
  2. Sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikających na tle stosowania niniejszych OWU oraz związanych z wykonaniem Umów jest sąd właściwy dla siedziby Dostawcy. Dostawca jest także uprawniony do wytoczenia powództwa przed sąd właściwy dla Odbiorcy.
 10. Plany i dokumentacja
  1. Dane zawarte w katalogach, prospektach, okólnikach, ogłoszeniach, ilustracjach, cennikach, na stronach internetowych (w tym stronach sklepów internetowych), itp., odnośnie cen, ciężaru, wymiarów, pojemności, wydajności i innych właściwości lub cech Towarów lub warunków ich dostawy:
   1. podlegają swobodnej modyfikacji przez Dostawcę,
   2. są miarodajne tylko wówczas jeżeli w ofercie Dostawcy następuje wyraźne odwołanie do nich.
  2. Udostępnienie przez Dostawcę planów, szkiców, innej dokumentacji technicznej, próbek, katalogów, prospektów, ilustracji, innych danych nie stanowi przeniesienia praw do nich, ani upoważnienia do korzystania z nich; jakiekolwiek powielenie, reprodukowanie, rozpowszechnianie, prezentowanie lub przekazywanie osobom trzecim, albo inne użycie może odbywać się tylko za wyraźną uprzednią zgodą Dostawcy.
  3. O ile Dostawca nie określił inaczej, wszelkie przekazane Odbiorcy, a nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa Dostawcy lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą stanowią informacje, co do których Dostawca podejmuje starania celem zachowania ich w poufności i objęte są obowiązkiem zachowania poufności.
 11. Zmiana OWU
  1. W przypadku zmiany niniejszych OWU Dostawca poinformuje Odbiorcę o dokonanych zmianach. Jeżeli Dostawca nie otrzyma w terminie 10 dni roboczych od otrzymania przez Odbiorcę pisma informującego o zmianie OWU oświadczenia w przedmiocie braku akceptacji zmian, uważa się że zmiany te zostały przez Odbiorcę zaakceptowane. Klauzula modyfikacyjna zawarta w niniejszym paragrafie uprawnia do zmiany niniejszych OWU jedynie z ważnych powodów i nie uprawnia do zmian prowadzących do naruszenia istoty umowy wiążącej strony, ani do zmian zasadniczych elementów tej umowy.